BRIVPRATIGIE.LV

Reģioni


OrganizācijasSiguldas novada Jaunrades centrs


Siguldas novada Jaunrades centrs ir Siguldas novada pašvaldības dibināta neformālās izglītības iestāde interešu izglītības programmu un darba ar jaunatni īstenošanai. Iestāde nodrošina izglītojoša, radoša brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem harmoniskā un attīstību veicinošā vidē. Iestādes mērķis ir atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas mūsdienīgi attīstīt audzēkņu talantus, spējas un kompetences, radošumu, karjeras vadības prasmes un konkurētspēju, sociālo un pilsonisko prasmju izkopšanu.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija


Liepājas pilsētas un novada jaunieši tiek aicināti veikt brīvprātīgo darbu kultūras un sporta pasākumos, izstādēs, konferencēs, semināros un svinīgajās ceremonijās, kā arī nevalstisko organizāciju organizētajās publiskajās aktivitātēs. Pašvaldības rakstītās rekomendācijas vēstules par iegūto pieredzi, aktīvu darbu un izrādīto iniciatīvu palīdz jauniešiem, meklējot darbu, iestājoties augstākajās mācību iestādēs ārzemēs vai piedaloties dažādās starptautiskās programmās un startējot konkursos par stipendijas saņemšanu. Jauniešus un jebkuru interesentu aicinām misijām pieteikties reģistrējoties šajā vietnē un sekot līdzi piedāvājumiem.

Nodarbinātības valsts aģentūra


Attīstīt brīvprātīgā darba iespējas, nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīgajam darbam.
61841620_1184756255039723_3372206779478835200_n_15745247472091.png
Untitled-1_15745246434370.jpg

Jelgavas pilsētas pašvaldība


Koordinēt brīvprātīgo darbu Jelgavas pilsētā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde


Jelgavas pilsētas pašvadlības administrācijas "Sabiedrības integrācijas pārvalde" atbild par brīvprātīgā darba koordinēšanu Jelgavas pilsētā

SIA IW


Interaktīvā izstāde tumsā, kur apmeklētāji iepazīs priekšmetus caur izjūtām, neredzīga gida pavadībā. Projekta īstenošanas rezultātā būs izveidotas ilgtermiņa darba vietas neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem.

CraftW.


Veidot brīvprātīgo darba platformu brivpratigie.lv

Attīstības platforma YOU+


Strādāt kā brīvprātīgā darba platformai, lai popularizētu brīvprātīgo darbu Liepājas pilsētas jauniešu vidū.

Latvijas Antidopinga birojs


Misija un vīzija Latvijas Antidopinga birojs (nacionāla antidopinga organizācija) starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas, atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā. Mūsu misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Mēs informējam un izglītojam sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Mēs arī veicam dopinga kontroles, lai atturētu negodīgos sportistus no Patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Latvijas Mednieku asociācija


Attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas ilgtspējīgas izmantošanas principiem; popularizēt medības kā Latvijā vēsturiski tradicionālu un videi draudzīgu atpūtas veidu ar iespēju lauku vides attīstībai, iekļaujot medību saimniecību reģionālās attīstības plānošanā; aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru kopīgās intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās Latvijā un ārvalstīs, sekojot to darbībai un piedaloties ar medībām saistīto likumprojektu un normatīvo aktu izstrādāšanā; aizstāvēt un pārstāvēt Latvijā atzītu mednieku intereses Latvijas Republikas institūcijās, kā arī ārvalstīs; sadarboties ar pašvaldībām (novadiem), lai nodrošinātu Latvijas Republikas teritorijā mītošo savvaļas dzīvnieku praktisko un juridisko aizsardzību; sadarboties ar likumdevējiem un citām atbildīgām un ieinteresētām Latvijas Republikas institūcijām par savvaļas dzīvnieku aizsardzības tiesiskās bāzes pilnveidošanu un attīstīšanu; medību popularizēšana kā kultūras un vēsturisko tradīciju sastāvdaļu Latviešu kultūrā; medību saimniecības kā tautsaimniecības nozares attīstība un pilnveidošana; iesaistīt jaunatni biedrības darbībā; sadarbībā ar valsts institūcijām izstrādāt un ieviest ar medībām saistītos likumus un normatīvos aktus; organizēt un veicināt mednieku, trofeju ekspertu un kinologu apmācību; veicināt šaušanas sporta attīstību, ierīkojot šautuves, organizējot apmācības kursus un sacensības; rīkot medību trofeju un suņu izstādes, kā arī citus mednieku sabiedriskos pasākumus; sniegt biedrības biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos; informēt sabiedrību par biedrības darbību un izdot ar medībām saistītu literatūru; savas kompetences ietvaros kontrolēt medību normatīvo aktu ievērošanu; dibināt kontaktus un sadarboties ar ārvalstu mednieku sabiedriskajām struktūrām Latvijas un saskaņotas Baltijas reģiona medību saimniecības attīstībai; piedalīties medījamo dzīvnieku populāciju monitoringā un no tā izrietošajos nepieciešamajos papildu aizsardzības pasākumos; piedalīties medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajā izpētē; saņemt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu organizācijām un uzņēmumiem biedrības pasākumiem, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un citiem mērķiem; izstrādāt iekšējos noteikumus un kontrolēt, kā biedrības biedri tos ievēro; reklamēt savu darbību, biedru un biedrības sponsoru darbību; savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs. Kļūt par dalībnieku starptautiskajās sabiedriskajās organizācijās, tai skaitā Eiropas Savienības lauku sportu asociāciju federācijā FACE un Starptautiskajā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības organizācijā C.I.C.

testa lietotajs


testa lietotajs